Już tylko parę dni pozo­stało przed­się­bior­com na zło­że­nie w ich ban­kach dekla­ra­cji doty­czą­cych ich sto­sunku do FATCA. W przy­padku nie­zro­bie­nia tego do 1 grud­nia 2016 nara­żają się nawet zablo­ko­wa­nie kont. Doty­czyć to może także klien­tów fun­du­szy, biur makler­skich i ubez­pie­czy­cieli.

Jeśli sfor­mu­ło­wa­nie „FATCA” nie budzi u nas żad­nego sko­ja­rze­nia warto przede wszyst­kim spraw­dzić, czy nasz bank któ­rymś z dostęp­nych kana­łów infor­ma­cji nie wspo­mi­nał o nim wczśniej. Sama regu­la­cja w rze­czy­wi­sto­ści bez­po­śred­nio doty­czyć będzie zde­cy­do­wa­nie nie­licz­nego odsetka użyt­kow­ni­ków kont. Jed­nak zanie­dba­nie przy wdra­ża­niu FATCA przez pol­ski Sejm powo­duje nie­po­trzebne zamie­sza­nie.

O co cho­dzi w FATCA? 

FATCA to efekt prób uszczel­nie­nia przez wła­dze USA ich sys­temu podat­ko­wego – część mieszkań­ców usi­łuje dopro­wa­dzić do unik­nię­cia opodat­kowania na tere­nie Sta­nów. Z kolei skut­kiem tej regu­la­cji są mię­dzynarodowe umowy, w tym mię­dzy innymi z Pol­ską. Cho­dzi o obo­wią­zek prze­ka­zy­wa­nia przez insty­tu­cje finan­sowe lokal­nym wła­dzom podat­ko­wym okre­ślo­nych infor­ma­cji o rachun­kach pro­wa­dzo­nych dla podat­ni­ków USA. Te prze­każą je dalej.

Kogo doty­czy obo­wią­zek zgło­sze­nia się?

Ponie­waż nasz kraj nie wywią­zał się z reali­za­cji powyż­szego poro­zu­mie­nia w ter­mi­nie, klienci insty­tu­cji finan­so­wych dzielą się obec­nie na trzy grupy. Są to osoby, które zało­żyły konta przed dniem 1 lipca 2014 i regu­la­cja ich nie doty­czy. Podob­nie nie doty­czy ona z kolei osób, które konta zało­żyły po dniu 30 listo­pada 2015 – od tego czasu kwe­stię FATCA banki zała­twiają po pro­stu poprzez odz­na­cze­nie odpo­wied­niego okienka przy nawią­zy­wa­niu umów.

Pozo­staje grupa osób, któ­rych konta powstały pomię­dzy dniami 1 lipca 2014 i 30 listo­pada 2015. I to ich wła­śnie doty­czy obo­wią­zek zgło­sze­nia się do końca listo­pada. Z jed­nej strony klienci ci powinni pod­le­gać wery­fi­ka­cji rezy­den­cji w USA zgod­nie z umową mię­dzynarodową, z dru­giej – przez ten okres nie było do tego pod­stawy praw­nej. Wobec tego klienci pro­szeni są o oświad­cze­nia „wsteczne” za ten okres dla kont w nim zało­żo­nych.

Jakie mogą być konsekwencje?

Zatem obo­wią­zek prze­wi­dziany do końca listo­pada wynika z póź­niej­szego wdro­że­nia przez pol­skie wła­dze umowy, do któ­rej się zobo­wią­zały. Poza tym doty­czy zni­ko­mego odsetka klien­tów – więk­szo­ści nie obejmuje rezy­den­cja podat­kowa w USA. Stąd zapewne banki nie­zbyt „gor­li­wie” będą blo­ko­wać konta osób nie­wy­wią­zu­ją­cych się z niego. Zresztą w razie potrzeby zgod­nie z ustawą odblo­ko­wa­nie konta nastąpi w ciągu 3 dni po dostar­cze­niu oświad­cze­nia. W prak­tyce zapewne jesz­cze szyb­ciej.

Z dużo więk­szą chę­cią banki dla naszej wygody korzy­stają nato­miast z moż­li­wego wyjątku od grupy zobo­wią­za­nych do oświad­cze­nia. Są to osoby fizyczne w dniu 1 grud­nia 2015 mające na kon­cie nie wię­cej niż 50 tys. dola­rów (prócz np. klien­tów biur makler­skich). Tak więc mimo wszystko grupa zobo­wią­za­nych do oświad­cze­nia jest dość sze­roka. Obo­wią­zek ten w zależ­no­ści od banku zre­ali­zo­wać należy wypeł­nia­jąc for­mu­larz online, pocztą lub w oddziale.

Co zrobić, aby rozwiać własne obawy?

W zasa­dzie insty­tu­cja finan­sowa powi­nna poin­for­mo­wać nas o obo­wiązku, w prak­tyce czę­sto jed­nak takie wia­do­mo­ści umy­kają odbior­com. Samo oświad­cze­nie doty­czące rezy­den­cji nie jest skom­pli­ko­wane i zapewne będzie się skła­dać z dosłow­nie kilku odpo­wie­dzi odmow­nych. W przy­padku wąt­pli­wo­ści w zakre­sie bycia obję­tym obo­wiąz­kiem lub uzu­peł­nie­nia for­mu­larza zachę­camy do kon­taktu z Pro­fit Plus Prawo. Podob­nie z powodu sze­ro­kiej defi­ni­cji rezy­den­cji podat­ko­wej w USA i koniecz­no­ści roz­strzy­gnię­cia czy takim rezy­den­tem jeste­śmy, naj­wła­ściw­szy jest kon­takt z praw­ni­kiem.

Pod­stawa prawna:

Ustawa z dnia 9 paździer­nika 2015 r. o wyko­ny­wa­niu Umowy mię­dzy Rzą­dem Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej a Rzą­dem Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ryki w spra­wie poprawy wypeł­nia­nia mię­dzynarodowych obo­wiąz­ków podat­ko­wych oraz wdro­że­nia usta­wo­daw­stwa FATCA (dalej: Ustawa FATCA). Umowa mię­dzy Rzą­dem Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej a Rzą­dem Sta­nów Zjed­no­czo­nych w spra­wie poprawy wypeł­nia­nia mię­dzynarodowych obo­wiąz­ków podat­ko­wych oraz wdro­że­nia usta­wo­daw­stwa FATCA (dalej: IGA lub Inter­go­vern­men­tal Agre­ement, Model 1 A) zawarta w dniu 7 paździer­nika 2014 r.

Tomasz PalakRadca Prawny
Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego i handlowego. Głównym obszarem jego prawnych zainteresowań jest prawo własności intelektualnej, prawo ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawo ubezpieczeń.

Jeśli zainteresował Cię ten wpis i chciałbyś/chciałabyś zdobyć więcej informacji lub pogłębić wiedzę w związku z opisywanym tematem, zostaw nam swojego maila, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 roboczych godzin.

Imię(*)

Adres email (*)

(*) Wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Profit Plus moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu wyłącznie w celach marketingowych. Przyjmuję do wiadomości, dane będą przetwarzane przez Profit Plus doraźnie do chwili prezentacji usług/usługi świadczonej przez Profit Plus oraz, że do tej chwili administratorem danych, podanych przeze mnie, będzie Profit Plus, dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, dane zostały podane dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.