Polityka dot. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest: GRUPA PROFIT PLUS SA z siedzibą przy ul. Świętojańskiej, 81-368 Gdynia, e-mail: biuro@eprofitplus.pl.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  1. zawarcie i realizacji umowy (świadczenia usług);
  2. sprzedaży produktów i usług oferowanych przez GRUPĘ PROFIT PLUS SA i podmioty zależne;
  3. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez  GRUPę PROFIT PLUS SA i podmioty zależne samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
  4. dochodzenie roszczeń;
  5. archiwizacja;
  6. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
  7. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
  8. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na GRUPIE PROFIT PLUS SA i podmiotach zależnych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą
   działalnością Administratora, w tym w celu umawiania spotkań– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
  3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  4. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych  Osobowych).