Rozwód małżonków będących udziałowcami spółki z o.o. skutkuje podziałem ich majątku wspólnego. Jak dokładnie wygląda taki podział? Komu przysługują udziały w spółce? Jakie prawa przysługują obu małżonkom?

Czyje są udziały przed rozwodem?

Mimo iż w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego jako udziałowiec widnieje konkretna osoba będąca wspólnikiem spółki z o.o., to na gruncie praw majątkowych nie determinuje to rozstrzygnięcia czy udziały należą do majątku osobistego czy też do majątku wspólnego małżonków.

Do majątku osobistego, według przepisów, należą udziały nabyte przez danego małżonka jeszcze przed ślubem lub w czasie małżeństwa o ile były nabyte za środki z majątku osobistego. Majątkiem osobistym będą również udziały nabyte w drodze darowizny lub dziedziczenia. Do majątku wspólnego będą należeć natomiast udziały nabyte w czasie trwania małżeństwa ze środków wspólnych. Należy przy tym podkreślić, że wynagrodzenie za pracę uzyskane przez małżonków co do zasady wchodzą do majątku wspólnego, a nie majątków osobistych.

Małżonkowie mogli zawrzeć małżeńską umowę majątkową (tzw. intercyzę), w której mogli odmiennie uregulować kwestie czy dany składnik majątku jest częścią majątku osobistego czy wspólnego.

 

Czyje będą udziały po rozwodzie?

Udziały, które przed rozwodem były częścią majątku osobistego danego małżonka, po rozwodzie dalej w pełni do niego należą. W przypadku, gdy udziały są częścią majątku wspólnego, to sąd rozstrzygnie, komu będą przysługiwać po rozwodzie.

Na decyzję sądu mogą mieć wpływ zapisy umowy spółki oraz ogół okoliczności związanych z rozwodem niezależnych od samej spółki. Sąd, dzieląc majątek wspólny małżonków, może przyznać pełnię praw właścicielskich do udziałów jednemu z małżonków, przyznając jednocześnie drugiemu małżonkowi inne składniki majątku wspólnego lub też zarządzając spłatę przysługującej mu części.

Sąd może też, dzieląc majątek, przyznać obojgu małżonkom po części udziałów.

Trudnością dla sądu może być konieczność wyceny wartości udziałów, co może skutkować koniecznością powołania biegłego do spraw wyceny przedsiębiorstw oraz niepotrzebnym przedłużaniem się i tak już trudnego i stresującego procesu.

 

Co może zrobić spółka?

Wspólnicy spółki mogą się zabezpieczyć przed wejściem w posiadanie udziałów przez współmałżonka poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do umowy spółki. Taka możliwość została przewidziana w art. 1831 kodeksu spółek handlowych.

Wspólnicy mogą też odpowiednio ukształtować umowy majątkowe ze swoimi współmałżonkami, które jednoznacznie określą, do kogo należą udziały.

Chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze Konstytucji Wspólników? Odwiedź link: wspolnicy.eprofitplus.pl

Paulina CirockaSpecjalistka ds. marketingu
Studentka III roku Amerykanistyki na Uniwersytecie Gdańskim, pasjonatka dziennikarstwa, Public Relations i literatury. Nieustanna poszukiwaczka nowej wiedzy i zdolności, uwielbia podróżować. Zdecydowanie dąży do swoich celów i niełatwo z nich rezygnuje.